Gap-year, năm học thứ 13 của tình nguyện và trải nghiệm

 Gap year, bạn có biết Gap year là thời gian một năm (thông thường sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học) dành cho các hoạt động cộng đồng để bổ sung kinh nghiệm sống. Thật ra, không cần phải đủ 18 tuổi hay có một khoảng thời gian tới 365 ngày để thực hiện…

Bình chọn